Rekolekcje wielkopostne… i nie tylko

W zeszłym miesiącu przeżywaliśmy w naszej wspólnocie doroczne rekolekcje. Nasz rekolekcjonista, o. Vladimír Kasan OSB, przeor benedyktyńskiej wspólnoty na Słowacji w Samporze, na nowo rozpalał naszą gorliwość opierając głoszone przez siebie słowo na perykopie z Ewangelii św. Jana o spotkaniu Jezusa z Samarytanką (J 4, 1-42) oraz bogatym doświadczeniu kapłańskiego i benedyktyńskiego życia. Ojciec Vladimir należy do grupy pierwszych mnichów, którzy na początku XXI wieku odnowili życie benedyktyńskie na Słowacji, dodatkowo od samego początku istnienia wspólnoty w Samporze
o. Vladimír pozostaje jej przełożonym.

Początki życia benedyktyńskiego na Słowacji sięgają IX-X wieku i mają związek z misją ewangelizacji Słowian przez Cyryla i Metodego. Burzliwe losy Centralnej Europy – ekspansja turecka, okres habsburski, ideowe i polityczne spory oświeceniowe, a ostatecznie agresywny reżim komunistyczny doprowadziły do zerwania tysiącletniej tradycji benedyktynów na Słowacji, która miała się odrodzić dopiero pod koniec XX wieku.

Kluczową rolę w powrocie benedyktynów na Słowację odegrał biskup bańskobystrzycki Rudolf Baláž, który pozwolił dwóm swoim księżom diecezjalnym Vladimírowi i Blažejowi na wstąpienie do benedyktyńskiego Opactwa w Tyńcu w Krakowie. Po okresie formacji i rozeznania w 2000 roku zostały podjęte pierwsze próby powrotu na Słowację i stworzenia nowej wspólnoty benedyktyńskiej. Początkowo braciom udało się pozyskać budynek parafialny najpierw w Lubietovej, a następie w Bacurovie, gdzie rosnąca w liczbę wspólnota pozostała aż do otwarcia nowego klasztoru w Samporze w 2010 roku.

Mimo bogatej historii benedyktynów na Słowacji i możliwości zajęcia zabytkowych budynków, wspólnota podjęła decyzję o rozpoczęciu budowy nowego klasztoru. Było to uwarunkowane przede wszystkim potrzebą zapewnienia prawidłowego rozwoju nowej wspólnocie, bez zbędnych obciążeń związanych z opieką nad zabytkami, posługą duszpasterską czy nieodpowiednią lokalizacją. Dzięki hojności biskupa Rudolfa Baláža i hojności parafian ze Sliača wspólnota otrzymała teren pod klasztor we wsi Sampor. Miejsce to doskonale odpowiada potrzebom życia zakonnego – zapewnia wystarczającą przestrzeń, ciszę, a jednocześnie jest dostępne i otwarte na przychodzących gości. Kamień węgielny pod budowę nowego klasztoru poświęcił papież Jan Paweł II podczas swojej ostatniej wizyty na Słowacji.

Data 24 maja 2010 r. na stałe zapisała się we współczesnej historii benedyktynów na Słowacji. W tym dniu ks. biskup Rudolf Baláž konsekrował kościół klasztorny pw. Przemienienia Pańskiego z udziałem ks. biskupów Viliama Judáka i Tomáša Galisa, natomiast Ojciec Bernard Sawicki OSB, opat opactwa tynieckiego, po ceremonii konsekracji ogłosił nowy klasztor przeoratem prostym i mianował o. Vladimíra Kasana OSB jego przeorem.

Podobnie jak Klasztor w Biskupowie, Klasztor Przemienienia Pańskiego w Samporze jest klasztorem niezależnym i przynależy do benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania. Bracia na Słowacji, wzorem Reguły św. Benedykta, starają się jak najlepiej wypełniać charyzmat gościnności i dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej klasztoru oraz samej wspólnoty słowackiej – wielu słowackich braci okres formacyjny przechodziło w Polsce, dlatego odwiedzając Sampor nie trzeba się obawiać bariery językowej.